Ons onderwijs

Onze onderwijsvisie in de praktijk

Onze school richt zich op een brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

obs De Wije - Leren omdat het ertoe doet Niet omdat het moet

Leren voor het leven

Lesgeven is de kern van ons werk. Wij nemen deze opdracht heel serieus. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk
feitelijk onscheidbaar zijn.
Pedagogisch handelen: Hoe zorgen we voor een veilige klas voor de leerlingen?
Een goede sfeer in de klas is de basis voor leren. We hebben daarbij oog hebben voor iedere leerling, een open houding, we verwachten wederzijds respect en zetten
ons altijd in voor een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Duidelijkheid, rust en structuur zijn voor ons belangrijke voorwaarden waaronder een veilig
klimaat kan ontstaan. In onze lessen besteden wij ook veel aandacht aan zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch denken, reflecterend vermogen en
samenwerking.
Didactisch handelen: Hoe geven we onze lessen vorm?
Een goede les is essentieel voor alle leerlingen. Wij maken daar werk van. Wij geven altijd een duidelijke instructie volgens het EDI-model, werken op meerdere
niveaus, zetten in op maximale activatie van de leerlingen, volgen de resultaten van de leerlingen nauwkeurig en bouwen de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid
van de leerlingen steeds meer uit. We werken met pre-teaching, verlengde instructie en ambulante instructiegroepen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de doelen
kunnen halen.

Visie en kernwaarden

Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om kinderen kennis en vaardigheden te leren waardoor zij zichzelf optimaal ontwikkelen. Een stevige basis voor ieder
kind is ons doel; cognitief, creatief en sociaal-emotioneel. Ook ontdekken we met de leerlingen de wereld. We leren hen een wereldburger te zijn in de huidige
maatschappij. Dit doen wij samen. Ieder op zijn eigen plek en met zijn eigen verantwoordelijkheden. Samen leren leven.

Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid

Wij maken ons druk om alle leerlingen. Niet alleen om die uit onze eigen groep. Met z’n allen zorgen wij voor onze kinderen. De samenwerking tussen ouders, kind en leerkracht is essentieel. De ouder heeft de ervaring, de leerkracht is de expert en het kind weet, steeds beter, welke kant hij op wil. Samen stippelen we de beste route uit.

Openbare school De Wije in Wijhe
Scroll naar boven